Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó với cơn bão số 12

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 13/CĐ-UBND ngày 2/11/2013 gởi Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; Ban Chỉ huy TKCN tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.