Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng Hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng email công vụ toàn tỉnh

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ dung Kế hoạch lựa chọn nhà thâu dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, hạng mục Xây dựng email công vụ toàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách

Ngày 06/05/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách (mỗi bộ gồm: 01 bàn đọc sách, 06 ghế đọc sách, 01 tủ đọc sách) cho 12 điểm BĐVHX” thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (thực hiện năm 2019), với những nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX”

Ngày 6/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam ban hành Quyết định số 80/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX” thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (thực hiện năm 2019). Với những nội dung cụ thể như sau: