Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông kết nạp đảng viên mới năm 2022

Chiều ngày 31/10/2022, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Tú Vân - Chuyên viên Văn phòng Sở.