Bộ TT&TT ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia

Ngày 25/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ TT&TT.

 

Ảnh minh họa

Kế hoạch được Bộ TT&TT ban hành nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 146/QĐ-TTg, đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, cả trong khu vực công và khu vực tư để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Theo kế hoạch, Bộ TT&TT bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi; Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể tại kế hoạch, Bộ TT&TT đã phân công trách nhiệm cho từng đơn vị trong Bộ triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án như: Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Đề án (bao gồm các nhóm nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Phổ cập kỹ năng về chuyển đổi số; Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số); Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án.

Toàn văn Quyết định số 359/QĐ-BTTTT.

Tin liên quan