Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết về Thông tin đối ngoại (ngày 22/12/2021)

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết 05 năm công tác thông tin đối ngoại  tinh Quảng Nam (2017-2021)   Tải về

Quyết định phê duyệt đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2021”   Tải về

Tin liên quan