Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp bàn về giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, cổng thông tin không gian địa lý tỉnh Quảng Nam

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp bàn về giải pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, cổng thông tin không gian địa lý tỉnh Quảng Nam

Thông báo KL số 275/TB-UBND ngày 24/7/2021 tải về tại đây

Tin liên quan