Số liệu hoạt động viễn thông internet tháng 2/2018

Số liệu hoạt động viễn thông, internet trên địa bàn tỉnh tháng 2/2018

I. Viễn thông Số lượng
1. Tổng số thuê bao
- Thuê bao điện thoại (thuê bao) 1,245,042
  Trong đó: + Số thuê bao cố định  33,884
                    + Số thuê bao di động 1,211,158
- Thuê bao internet (thuê bao)  144,651
2. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới
 - Mật độ điện thoại /100 dân  77.29
 Trong đó: + Mật độ điện thoại cố định 2.10
                   + Mật độ điện thoại di động  75.19

Tin liên quan