số liệu hoạt động viễn thông tháng 12/2017

số liệu hoạt động viễn thông tháng 12/2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. Viễn thông Số lượng
1. Tổng số thuê bao
- Thuê bao điện thoại (thuê bao) 1,199,299
  Trong đó: + Số thuê bao cố định  34,674
                    + Số thuê bao di động 1,164,625
- Thuê bao internet (thuê bao)  133,400
2. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới
 - Mật độ điện thoại /100 dân  74.45
 Trong đó: + Mật độ điện thoại cố định 2.15
                   + Mật độ điện thoại di động  72.30

Tin liên quan