Cơ cấu tổ chức

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Ban lãnh đạo:
Ông: Trương Thanh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân kinh tế
Số điện thoại:
+ Di động:  0915134284
+ Email: binhtt@quangnam.gov.vn
Ông: Nguyễn Hoàng Thọ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý văn hóa, Cử nhân Luật
Số điện thoại:
+ Di động:  0917260234
+ Email: thonh@quangnam.gov.vn
II. Các phòng trực thuộc:
1. Phòng Phát triển ứng dụng
 
Ông: Trần Vũ Lê Ven
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0983554339 
+ Email: ventvl@quangnam.gov.vn


 

Ông: Huỳnh Hoàng Anh
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0933160610
+ Email: anhhh@quangnam.gov.vn

 
Ông: Bùi Văn Thông
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0905596754
+ Email: thongbv@quangnam.gov.vn
 
Ông: Trần Cao Tuấn
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0987827902
+ Email: tuantc@quangnam.gov.vn
 
Ông: Trần Đình Nam
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0979671544
Email: namtd@quangnam.gov.vn

 
Ông: Nguyễn Tất Thuận
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.2240115
+ Di động: 0398592467
+ Email :thuannt4@quangnam.gov.vn