Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ:

1. Nguyễn Văn Nam : 

 

Chức vụ: Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3811762
+ Di động: 0948109777
+ Email:namnv@quangnam.gov.vn

2. Nguyễn Hữu Dũng: 

 

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3811762
+ Di động : 0914118822
+ Email: dungnh@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan