Chức năng nhiệm vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại:0235.3811762

   

II. CHỨC NĂNG :

Là bộ phận quản lý nhà nước thực hiện chức năng thanh tra về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình. Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, luật pháp về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình đối với cá nhân, cơ quan và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh..

2. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tham nhũng, tiêu cực và xử lý các vi phạm về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt việc tạm đình chỉ, đình chỉ và thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, Internet,  báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh (sau khi có biên bản thanh tra, kiểm tra) thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

4. Đề xuất việc xử phạt các vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông, Internet,  công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình theo qui định của pháp luật..

5. Tổ chức phổ biến, triển khai các văn bản quản lý nhà nước về công tác thanh tra bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình.

6. Theo dõi, hướng dẫn quản lý hoạt động thanh tra bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình cấp quận, huyện.

7. Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị phát sóng trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp với các phòng, ban của Sở và các ngành khác (nếu cần thiết) để tổ chức thanh tra kiểm tra toàn diện hoặc một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (việc chấp hành chính sách, pháp luật, các qui định của tỉnh về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, báo chí xuất bản, phát thanh truyền hình đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức và công dân trong phạm vi quản lý).

9. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các báo cáo tháng, quý, năm và những nhiệm vụ đột xuất khác trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, đồng thời gửi báo cáo để Văn phòng tổng hợp báo cáo, và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan