Chức năng nhiệm vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại:0235.3811762

   

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG:

1. Thanh tra Sở là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra, gồm: 

a) Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông gồm báo chí; xuất bản, in ấn và phát hành; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin c ơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

b) Thực hiện công tác tiếp công dân; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; 

2. Thanh tra Sở có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước tỉnh để thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật hiện hành. 

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật; phòng, chống tham nhũng và nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Sở):

a) Thanh tra, kết quả, kết luận, quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính, phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh. 

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật các quy định về thông tin và truyền thông đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội và công dân hoạt động có liên quan trong phạm vi toàn tỉnh.

4. Xử lý hoặc kiến nghị áp dụng các biện pháp xử lý để phòng ngừa, ngăn chặn và chấm dứt kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông. 

5. Xử phạt vi phạm hành chính về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Về tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

b) Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

c) Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở trong việc thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

7. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan Sở theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

8. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành quản lý hàng năm; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật và định kỳ báo cáo theo quy định; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

9. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chương trình, kế hoạch công tác, nghiệp vụ thanh tra về thông tin và truyền thông. 

10. Tạm đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ quyết định không đúng về công tác thanh tra của thủ trưởng các đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở (nếu có).

11. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; tổng hợp báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở. 

12. Kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hoặc pháp luật chuyên ngành về thông tin và truyền thông được phát hiện qua công tác thanh tra. 

13. Hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông, nghiệp vụ thanh tra nhân dân cho đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở.

14. Phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh hoặc chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông cho Thanh tra viên, cộng tác viên Thanh tra thông tin và truyền thông; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật.

15. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan thuộc Sở quản lý cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra.

16. Làm đầu mối của Sở trong quan hệ, phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật của trung ương và địa phương, các tổ chức thanh tra nhà nước để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

17. Tham gia chuẩn bị nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh cho Giám đốc Sở tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, liên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh,… các tổ chức có liên quan đến lĩnh vực ngành.

18. Tham gia hội nghị, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Thanh tra Sở. 

19. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí hoạt động của Thanh tra Sở. 

20. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và của Giám đốc Sở.

Tin liên quan