Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại: 02353.3820999

   - Email: phongbcvtqn@quangnam.gov.vn

II. CHỨC NĂNG :

Phòng Bưu chính – Viễn thông (BCVT) là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các lĩnh vực bưu chính; viễn thông, interrnet; truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyền điện thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1.     Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng các chương trình, đề án, qui hoạch, kế hoạch về phát triển về bưu chính, viễn thông, interrnet, truyền dân phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin tuyền thông và các dịch vụ công về thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh và triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quản lý tình hình hoạt động, xây dựng kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông; các dự án đầu tư về bưu chính, viễn thông theo nguồn vốn ngân sách địa phương. Quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn; phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, interrnet và truyền dân phát sóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BCVT;

- Tham gia công tác an ninh mạng về bưu chính, viễn thông, interrnet, tần số vô tuyến điện;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  BCVT đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Tham mưu đề xuất và dự thảo các văn bản pháp luật về những lĩnh vực có liên quan để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện khi văn bản được Tỉnh ban hành.

2.     Nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực:

2.1. Về bưu chính:

- Đề xuất giải pháp cụ thể triển khai thực hiện các dịch vụ công ích về bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

-  Hướng dẫn, kiểm tra  và phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh; việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Cấp, sửa đổi, thu hồi thông báo xác nhận hoạt động bưu chính theo thẩm quyền;

2.2. Về viễn thông, interrnet:

- Chỉ đao, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông, interrnet triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì  và phối hợp các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc cung cấp và khai thác, sử dụng các dịch vụ viễn thông, interrnet  trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện các thủ tục xây dựng công trình viễn thông theo giấy phép đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phù hợp với quy hoạch phát triển ngành của địa phương và theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Xây dựng kế hoạch phát triển viễn thông công ích trên địa bàn; kiểm tra, xác nhận số liệu viễn thông công ích do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện tại địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng và quỹ viễn thông công ích kiểm tra, giám sát các hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn.

2.3. Về phát thanh, truyền hình:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác về phát thanh, truyền hình do Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông .

2.4. Về truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kênh phổ tần số của hoạt động thu, phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;

- Phối hợp với Cục tần số vô tuyến điện  thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ cấp phép hoạt động tàu cá, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo hướng dẫn của Cục tần số vô tuyến điện.

            2.5. Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra và giải quyết các kiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở; 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ theo quy định và triển khai thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng tài sản công được giao cho phòng; bảo vệ tài sản  cơ quan; chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;

- Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động cửa các Hội, Hiệp hội và Tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn.

Tin liên quan