Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ:

1. Trương Thái Sơn : 

 

Chức vụ: Trưởng phòng 
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0941 455 785
  + Mail: sontt@quangnam.gov.vn

2. Đào Thị Thanh Thảo: 

Trình độ chuyên môn: Ths. Khoa học máy tinh
  Chức vụ : Phó trưởng phòng
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0916379555
  + Mail: thaodtt@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Thúy Kiều: 

 

Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thông tin
  Chức vụ :Chuyên viên
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0906504589
  + Mail: kieuntt@quangnam.gov.vn

4. Bùi Trọng Hiệp: 

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin 
  Chuyên viên
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0974003261
  +Mail: hiepbt@quangnam.gov.vn

6. Trần Thị Thanh Phương: 

 

- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0943593793

  + Mail : phuongttt@quangnam.gov.vn

7. Trần Xuân Cảnh

 

- Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
   + Cơ quan : 0235.3811760
   + Di động: 0972955557
   + Mail : canhtx@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan