Chức năng nhiệm vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   - Điện thoại:0235.3811760

   - Email: pcntt@quangnam.gov.vn

II. CHỨC NĂNG :

  1. Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử.
  2. Nhằm tạo môi trường pháp lý, thể chế, chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo, hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho công nghệ thông tin, điện tử phát triển.
  3. Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia đầu tư, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường và cùng tham gia với chính quyền tỉnh trong các hoạt động xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển công nghệ thông tin, điện tử.

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :
 

* Công Nghệ thông Tin:

1.     Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – điện tử trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.

2.     Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh ; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở.

3.     Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử phù hợp với đặc thù của thành phố và phù hợp với quy hoạch phát triển công nghệ thông tin, điện tử của Quốc gia.

4.     Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin – điện tử trên địa bàn tỉnh ; chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

5.     Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền ; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

6.     Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chính sách, biện pháp quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

7.     Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin – điện tử như: Quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, chính sách phát triển doanh nghiệp … của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở.

8.     Theo dõi và hỗ trợ hoạt động của các hội ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin, điện tử.

9.     Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động dịch vụ công về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

10.   Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định đối với các thiết kế kỷ thuật, dự toán, tổng dự toán các dự án về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

11.   Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến công nghệ thông tin và các dự án mua sắm máy móc, thiết bị đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;

12.   Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – điện tử.

13.   Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan (Trường, viện, cơ quan nghiên cứu ) nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin - điện tử.

14.   Tham mưu Giám đốc Sở và là đầu mối tiếp nhận các chương trình hợp tác, tài trợ của Sở Bưu chính Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh, các Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh, thành khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử.

15.   Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử trong và ngoài nước; tham gia chuẩn bị nội dung về công nghệ thông tin, điện tử để Ban Giám đốc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế.

16.   Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác do Giám đốc phân công;

17.   Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cơ quan quản lý nhà nước (huyện, thị, sở, ngành).

18.   Nghiên cứu và ứng dụng về an toàn và bảo mật thông tin trong hệ thống hạ tầng cơ sở mạng truyền thông của tỉnh.

19.   Hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc hiện đại hoá và công nghiệp hóa.

20.   Hợp tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ Khoa học công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

21.   Hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành sinh học, hóa học, cơ khí, điện tử, …

22.   Tổ chức chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin qua các khóa đào tạo và qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ nhằm hiện đại hóa quy trình quản lý và sản xuất của các doanh nghiệp, chịu trách nhiệm triển khai hoăïc hỗ trợ triển khai theo sự phân công của Giám đốc Sở.

23.   Thực hiện nghiên cứu các chương trình và đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
* Bưu chính viễn thông:
1. Nhiệm vụ chung:

- Xây dựng các chương trình, đề án, qui hoạch, kế hoạch về phát triển về bưu chính, viễn thông, interrnet, truyền dân phát sóng, tần số vô tuyến điện, phát thanh truyền hình, cơ sở hạ tầng thông tin tuyền thông và các dịch vụ công về thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh và triển khai, hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quản lý tình hình hoạt động, xây dựng kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông; các dự án đầu tư về bưu chính, viễn thông theo nguồn vốn ngân sách địa phương. Quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn; phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác quản lý hoạt động trong các lĩnh vực bưu chính, viễn thông, interrnet và truyền dân phát sóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực BCVT;

- Tham gia công tác an ninh mạng về bưu chính, viễn thông, interrnet, tần số vô tuyến điện;

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  BCVT đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh;

- Tham mưu đề xuất và dự thảo các văn bản pháp luật về những lĩnh vực có liên quan để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tổ chức, triển khai thực hiện khi văn bản được Tỉnh ban hành.
2.  Nhiệm vụ cụ thể theo từng lĩnh vực:

2.1. Về bưu chính:

- Đề xuất giải pháp cụ thể triển khai thực hiện các dịch vụ công ích về bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

-  Hướng dẫn, kiểm tra  và phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh; việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Cấp, sửa đổi, thu hồi thông báo xác nhận hoạt động bưu chính theo thẩm quyền;

2.2. Về viễn thông, interrnet:

- Chỉ đao, hướng dẫn và kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông, interrnet triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì  và phối hợp các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra việc cung cấp và khai thác, sử dụng các dịch vụ viễn thông, interrnet  trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thực hiện các thủ tục xây dựng công trình viễn thông theo giấy phép đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phù hợp với quy hoạch phát triển ngành của địa phương và theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;

- Xây dựng kế hoạch phát triển viễn thông công ích trên địa bàn; kiểm tra, xác nhận số liệu viễn thông công ích do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện tại địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng và quỹ viễn thông công ích kiểm tra, giám sát các hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn.

2.3. Về phát thanh, truyền hình:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác về phát thanh, truyền hình do Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông .

2.4. Về truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch kênh phổ tần số của hoạt động thu, phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;

- Phối hợp với Cục tần số vô tuyến điện  thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện một số nhiệm vụ cấp phép hoạt động tàu cá, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo hướng dẫn của Cục tần số vô tuyến điện.

 2.5. Các nhiệm vụ khác:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra và giải quyết các kiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở; 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ theo quy định và triển khai thực hiện sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, công chức; quản lý, sử dụng tài sản công được giao cho phòng; bảo vệ tài sản  cơ quan; chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao;

- Hướng dẫn và kiểm tra hoạt động cửa các Hội, Hiệp hội và Tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực BCVT trên địa bàn.

Tin liên quan