Chức năng nhiệm vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:


             - Điện thoại: 0235.3845526

             - Email: phongttbcxb@quangnam.gov.vn
 

II. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG :

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản (TT-BC-XB) là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực: báo chí; xuất bản, in, phát hành, phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; và quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN :

1. Tham mưu dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về thông tin, báo chí, xuất bản; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý, xã hội hóa về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản;

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án về thông tin, báo chí, xuất bản đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; 

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, phát thanh, truyền hình, thông tin đối ngoại và thông tin cơ sở theo thẩm quyền; 

4. Về báo chí (bao gồm báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin): 

- Quản lý báo chí lưu chiểu theo quy định và tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu tại địa phương; 

- Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

- Tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

- Tham mưu cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú trên địa bàn; 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

- Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu các hoạt động quản lý nhà nước về báo chí khác theo các quy định của pháp luật; 

5. Về xuất bản, in và phát hành:

- Tham mưu việc xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản, cơ sở in, hệ thống phát hành trên địa bàn;

- Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận, xác nhận lại đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu việc đọc, thẩm định bản thảo tài liệu không kinh doanh, quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; 

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản tại địa phương theo thẩm quyền;

- Tham mưu các hoạt động quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành khác theo các quy định của pháp luật;

6. Về thông tin đối ngoại:

- Tham mưu xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt; 

-Tham mưu thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tham mưu hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn

- Tham mưu việc cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu các hoạt động quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại khác theo các quy định của pháp luật

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, định hướng công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các hình thức: giao ban báo chí, họp báo định kỳ, họp báo đột xuất;

7. Về thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh – truyền hình:

- Tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

- Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở từ tỉnh đến cơ sở; 

- Tham mưu các hoạt động quản lý nhà nước về thông tin cơ sở khác theo các quy định của pháp luật.

8. Về thông tin điện tử:

- Tham mưu thẩm định và cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn;

- Theo dõi, phối hợp xử lý thông tin phản ánh về Quảng Nam trên các Trang thông tin điện tử của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, mạng xã hội và phát hiện, kịp thời xử lý những thông tin sai phạm;

9. Về quảng cáo:

- Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; 

- Giám sát, kiểm tra, phối hợp thanh tra, đề xuất xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về hoạt động quảng cáo: trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm thông tin khác. 

10. Về sở hữu trí tuệ: Phối hợp tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình và xuất bản phẩm thuộc các lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh;

11. Tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản. Chịu trách nhiệm tham mưu về nội dung thẩm định các kế hoạch; dự án, dự toán và tổng dự toán các dự án, hạng mục về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục sự nghiệp công, ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, giá, đơn giá dịch vụ công do lĩnh vực được phân quản lý; 

12. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản. Báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án, chương trình trên lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản đối với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VHTT-TTTH thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố;

13. Thực hiện các thủ tục hành chính công, đề xuất cập nhật mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách.

14. Quản lý công chức, bảo quản tài sản, hồ sơ và tài liệu theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở. 

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

Tin liên quan