Chức năng nhiệm vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 0235.3811758, fax:0235.3811759

Email: dptqnam@gov.vn;  sttttt@quangnam.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Lập và quản lý tốt hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt CB, CC, VC) cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo các quy định của Bộ Nội vụ và của UBND tỉnh.
- Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chức danh từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên của Sở và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở định kỳ 5 năm theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp và thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh hàng năm theo hướng dẫn của cấp trên.
- Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC 5 năm và hàng năm gắn với Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được xây dựng; bố trí CB, CC, VC đi dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm theo kế hoạch.
- Sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của Sở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở; Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Tham mưu Giám đốc Sở bố trí, sử dụng và quản lý CB, CC, VC phù hợp với chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý CB, CC, VC.
- Lập hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở theo quy định; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức cán bộ các chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng và tương đương; thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở theo quy định.
- Tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận, bố trí công tác, khen thưởng, kỷ luật và tổ chức đánh giá, xếp loại hàng năm đối với CB, CC, VC theo quy định.  
- Thực hiện công tác nâng lương thường xuyên định kỳ; công tác nâng lương trước thời hạn định kỳ hàng năm cho CB, CC, VC Sở theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch công tác cơ quan dài hạn, hàng năm, 6 tháng, hàng quý; tháng, tuần và triển khai, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra.
- Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu, giúp việc và biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được duyệt, hàng năm tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch biên chế công chức, biên chế viên chức và số lượng người làm việc của các tổ chức tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 
- Thực hiện công tác tổng hợp; là đầu mối tập hợp thông tin và cung cấp thông tin hoạt động của Sở, của Ngành cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu; thực hiện thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất cho UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan theo quy định.
- Là đầu mối tiếp nhận công văn đến, phát hành công văn đi; chịu trách nhiệm quản lý công văn đến, quản lý công văn đi theo quy định; là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử của Sở. Chủ trì hướng dẫn, điều hành, quản lý thực hiện thể thức văn bản theo quy định và triển khai thực hiện chương trình quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp tại cơ quan đồng bộ, thông suốt.
- Chịu trách nhiệm quản lý dấu cơ quan Sở.
- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định đối với cơ quan, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và CB, CC, VC của Sở theo quy định. Thành lập, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và đề nghị khen thưởng phong trào thi đua hàng năm đối với các Cụm thi đua Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, và Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi, kiểm tra và tập hợp đề xuất của các phòng chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa, phân bổ tài sản, công cụ, dụng cụ lao động phục vụ cho hoạt động của cơ quan. Thực hiện đầy đủ hồ sơ sổ sách quản lý tài sản công và có kế hoạch thực hiện công tác kiểm kê tài sản định kỳ theo quy định hiện hành.
- Chủ trì thực hiện công tác bảo vệ cơ quan; công tác vệ sinh cơ quan, vệ sinh môi trường, phục vụ tiếp khách, phục vụ các hội nghị của cơ quan.
- Xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan. Chủ trì trong việc chỉ đạo, đôn đốc CB, CC cơ quan thực hiện tốt nền nếp làm việc, nội quy cơ quan, Quy chế văn hóa công sở.
- Phục vụ xe ô tô cơ quan cho cán bộ đi công tác theo quy định.
- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, quản lý và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đối với các chương trình, đề án, dự án của Sở đã được phê duyệt. Làm đầu mối tổng hợp kết quả điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp các phòng chuyên môn của Sở thẩm định các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh, của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định pháp luật.
- Lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, dự toán ngân sách phát sinh ngoài dự toán tỉnh giao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện chế độ báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.
- Thực hiện kế hoạch phân bổ kinh phí UBND tỉnh giao hàng năm và kinh phí giao do phát sinh cho các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện đúng nguyên tắc tài chính theo quy định, đảm bảo sử dụng đúng, tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn vốn, quỹ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.
- Thực hiện kịp thời chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho CB,CC theo Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động của cơ quan theo kế hoạch đã được Giám đốc phê duyệt; đảm bảo các sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ quyết toán theo quy định hiện hành; thực hiện công khai tài chính cho CB,CC cơ quan  định kỳ mỗi năm 1 lần vào dịp Hội nghị cán bộ công chức hằng năm (trừ trường hợp đột xuất).
- Chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Tin liên quan