Giới thiệu chung

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Giới Thiệu:

  Sở Thông tin và Truyền thông thành lập trên cơ sở Sở Bưu Chính Viễn Thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm.

  Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Sở Thông tin và Truyền thông đặt trụ sở tại số 50 đường  Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam.  

          Điện thoại: 0235.3811758

          Fax: 0235.3811759

          Website: https://stttt.quangnam.gov.vn

          Giám đốc: Ông Phạm Hồng Quảng

          Phó Giám đốc : Bà Phạm Thị Ngọc Quyên

        

 II. Vị trí và chức năng 

   1. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; an toàn thông tin mạng; giao dịch điện tử, chuyển đổi số tại địa phương (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông). 

   2. Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 III. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 11/2022/TT-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 

Tin liên quan