Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
2

Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
3

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
4

Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
5

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
6

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
7

Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
8

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
9

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
10

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
11

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
12

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
13

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
14

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành