Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
2

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
3

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
4

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
5

Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
6

Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
7

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
8

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
9

Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
10

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
11

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
12

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
13

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
14

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
15

Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
16

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
17

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành
18

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương)

Xem chi tiết >>
Xuất Bản, In và Phát hành