Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
2

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
3

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
4

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
5

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
6

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
7

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
8

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
11

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
12

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Xem chi tiết >>
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử