Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bưu chính
2

Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bưu chính
3

Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bưu chính
4

Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bưu chính
5

Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bưu chính
6

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Xem chi tiết >>
Bưu chính