Phòng Thông tin Báo chí xuất bản


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Tưởng Thị Ngọ
Bà Tưởng Thị Ngọ

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Trần Thị Kim Châu
Bà Trần Thị Kim Châu

Chức vụ: Phó phòng

3 Thái Vũ Minh Hiếu
Bà Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

Chức vụ: Chuyên viên