Phòng Công nghệ thông tin và Bưu chính viễn thông


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thái Sơn
Ông Trương Thái Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Đào Thị Thanh Thảo
Bà Đào Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Phó phòng

3 Bùi Trọng Hiệp
Ông Bùi Trọng Hiệp

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Thúy Kiều
Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Thị Thanh Phương
Bà Trần Thị Thanh Phương

Chức vụ: Chuyên viên

6 Trần Xuân Cảnh
Ông Trần Xuân Cảnh

Chức vụ: Chuyên viên

7 Phạm Văn Tài
Ông Phạm Văn Tài

Chức vụ: Chuyên viên

8 Lê Quang Hảo
Ông Lê Quang Hảo

Chức vụ: Chuyên viên