Trung tâm QTI


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Trần Thanh Tú
Ông Trần Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng phòng

22 Nguyễn Huy Vũ
Ông Nguyễn Huy Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

23 Nguyễn Thị Mỹ Linh
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

24 Lê Na
Bà Lê Na

Chức vụ: Chuyên viên

25 Nguyễn Thị Thanh Vân
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân

Chức vụ: Chuyên viên

26 Nguyễn Ngọc Cường
Ông Nguyễn Ngọc Cường

Chức vụ: Chuyên viên

27 Ngô Thanh Kông
Ông Ngô Thanh Kông

Chức vụ: Chuyên viên

28 Trần Thị Bích Thuận
Bà Trần Thị Bích Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

29 Phạm Hoàng Hoài
Ông Phạm Hoàng Hoài

Chức vụ: Phó trưởng phòng

30 Hồ Minh Vững
Ông Hồ Minh Vững

Chức vụ: Chuyên viên

31 Nguyễn Trần Sa
Ông Nguyễn Trần Sa

Chức vụ: Chuyên viên

32 Trần Văn Bản
Ông Trần Văn Bản

Chức vụ: Chuyên viên