Sở thông tin truyền thông


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Tưởng Thị Ngọ
Bà Tưởng Thị Ngọ

Chức vụ: Trưởng phòng

22 Trần Thị Kim Châu
Bà Trần Thị Kim Châu

Chức vụ: Phó phòng

23 Thái Vũ Minh Hiếu
Bà Thái Vũ Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

24 Nguyễn Thị Huỳnh Điểu
Bà Nguyễn Thị Huỳnh Điểu

Chức vụ: Chuyên viên

25 Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Văn Nam

Chức vụ: Chánh thanh tra

26 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

27 Phan Nguyễn Thiên Thư
Bà Phan Nguyễn Thiên Thư

Chức vụ: Chuyên viên