Trung tâm VHTT - TTTH Hiệp Đức


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Đức Hùng
Ông Lê Đức Hùng

Chức vụ: Giám đốc

2 Mai Văn Minh
Ông Mai Văn Minh

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Lê Thị Mỹ Linh
Bà Lê Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Viên chức

4 Lê Thị Thanh Hoa
Bà Lê Thị Thanh Hoa

Chức vụ: Viên chức

5 Trần Văn Lý
Ông Trần Văn Lý

Chức vụ: Viên chức

6 Hứa Hữu Hiệp
Ông Hứa Hữu Hiệp

Chức vụ: Viên chức

7 Nguyễn Văn Bảy
Ông Nguyễn Văn Bảy

Chức vụ: Phó giám đốc

8 Lê Thị Tố Quyên
Bà Lê Thị Tố Quyên

Chức vụ: Kế toán

9 Lê Thị Trường
Bà Lê Thị Trường

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Thị Sang Thu
Bà Nguyễn Thị Sang Thu

Chức vụ: Viên chức

11 Dũ Văn Châu
Ông Dũ Văn Châu

Chức vụ: ATAS-Lái xe

12 Trần Mạnh Tín
Ông Trần Mạnh Tín

Chức vụ: Viên chức

13 Dương Đình Ngạt
Ông Dương Đình Ngạt

Chức vụ: Viên chức

14 Võ Thành Sỹ
Ông Võ Thành Sỹ

Chức vụ: Viên chức

15 Nguyễn Nguyên Sa
Ông Nguyễn Nguyên Sa

Chức vụ: Chuyên viên

16 Võ Hoàng Phương
Ông Võ Hoàng Phương

Chức vụ: Bảo vệ

17 Đặng Ngọc Thủy
Ông Đặng Ngọc Thủy

Chức vụ: Bảo vệ

18 Hà Phước Nhâm
Ông Hà Phước Nhâm

Chức vụ: Bảo vệ

19 Trình Xuân Hưng
Ông Trình Xuân Hưng

Chức vụ: Bảo vệ

20 Vũ Trung Vân
Ông Vũ Trung Vân

Chức vụ: Chuyên viên