Trung tâm VHTT - TTTH Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Giám đốc

2 Pơ Loong Trung Kiên
Ông Pơ Loong Trung Kiên

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Phạm Bá Dũng
Ông Phạm Bá Dũng

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Alăng Rô
Ông Alăng Rô

Chức vụ: Viên chức

5 Nguyễn Đình Hiệp
Ông Nguyễn Đình Hiệp

Chức vụ: Phóng viên

6 Lê Văn Tuấn
Ông Lê Văn Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KT

7 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên

8 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

9 Arất Thông
Ông Arất Thông

Chức vụ: Viên chức

10 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Tổ trưởng tổ nội dung - Phát thanh viên

11 Lê Thị Huế
Bà Lê Thị Huế

Chức vụ: Kế toán

12 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Tổ trưởng VP-TH

13 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Viên chức

14 Nguyễn Đình Nhị
Ông Nguyễn Đình Nhị

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ VHTT&TT

15 Bling Hùng
Ông Bling Hùng

Chức vụ: Viên chức

16 Nguyễn Tiến Quân
Ông Nguyễn Tiến Quân

Chức vụ: Viên chức

17 Nguyễn Anh Tú
Ông Nguyễn Anh Tú

Chức vụ: Viên chức

18 Phan Đức Trước
Ông Phan Đức Trước

Chức vụ: Viên chức

19 Đoàn Hữu Tuấn
Ông Đoàn Hữu Tuấn

Chức vụ: Viên chức

20 Lê Thị Phương
Bà Lê Thị Phương

Chức vụ: Viên chức