Trung tâm VHTT - TTTH Nông Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tấn Lạc
Ông Nguyễn Tấn Lạc

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Quang Hiền
Ông Nguyễn Quang Hiền

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Phước Kỳ
Ông Nguyễn Phước Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên

4 Đặng Thanh Việt
Ông Đặng Thanh Việt

Chức vụ: Nhân Viên

5 Hà Minh Thông
Ông Hà Minh Thông

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Thu Phương
Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Cán sự

7 Lê Thị Minh Tâm
Bà Lê Thị Minh Tâm

Chức vụ: Nhân Viên

8 Dương Thị Én Liệng
Bà Dương Thị Én Liệng

Chức vụ: Chuyên viên

9 Lê Văn Chanh
Ông Lê Văn Chanh

Chức vụ: Chuyên viên

10 Hồ Vũ Phương
Ông Hồ Vũ Phương

Chức vụ: Chuyên viên

11 Phạm Thanh Lục
Ông Phạm Thanh Lục

Chức vụ: Chuyên viên

12 Phùng Thị Hạ Thu
Bà Phùng Thị Hạ Thu

Chức vụ: Cán sự

13 Nguyễn Thị Cẩm Vân
Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Chức vụ: Cán sự

14 Bùi Phước Thịnh
Ông Bùi Phước Thịnh

Chức vụ: Nhân Viên

15 Ngô Xuân Thiện
Ông Ngô Xuân Thiện

Chức vụ: Nhân Viên

16 Trần Thị Kim Sương
Bà Trần Thị Kim Sương

Chức vụ: Nhân Viên

17 Nguyễn Văn Triều
Ông Nguyễn Văn Triều

Chức vụ: Nhân Viên

18 Hà Thị Hương
Bà Hà Thị Hương

Chức vụ: Nhân Viên

19 Phan Thị Hiền
Bà Phan Thị Hiền

Chức vụ: Kế toán viên