Trung tâm VHTT - TTTH Thăng Bình


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phạm Văn Anh
Ông Phạm Văn Anh

Chức vụ: Giám đốc

2 Võ Thành Châu
Ông Võ Thành Châu

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Trương Thị Thúy Ưu
Bà Trương Thị Thúy Ưu

Chức vụ: Viên chức

4 Đặng Minh Tân
Ông Đặng Minh Tân

Chức vụ: Viên chức

5 Nguyễn Thị Giang Biên
Bà Nguyễn Thị Giang Biên

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

6 Nguyễn Trung Thực
Ông Nguyễn Trung Thực

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

7 Phan Ngọc Diệu Linh
Bà Phan Ngọc Diệu Linh

Chức vụ: Viên chức

8 Võ Hưng Anh
Ông Võ Hưng Anh

Chức vụ: Viên chức

9 Phan Huỳnh Hải
Ông Phan Huỳnh Hải

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

10 Trần Thị Ánh Hồng
Bà Trần Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Viên chức

11 Lê Văn Tư
Ông Lê Văn Tư

Chức vụ: Viên chức

12 Trần Hữu Lợi
Ông Trần Hữu Lợi

Chức vụ: Viên chức

13 Nguyễn Đào Hoàng Ánh
Bà Nguyễn Đào Hoàng Ánh

Chức vụ: Viên chức

14 Hồ Xuân Trung
Ông Hồ Xuân Trung

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

15 Nguyễn Công Lực
Ông Nguyễn Công Lực

Chức vụ: Viên chức

16 Phan Anh Khoa
Ông Phan Anh Khoa

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

17 Nguyễn Thị Yên
Bà Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

18 Lê Viết Phúc
Ông Lê Viết Phúc

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

19 Huỳnh Thị Định
Bà Huỳnh Thị Định

Chức vụ: Nhân Viên