Trung tâm VHTT - TTTH Tam Kỳ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Nguyễn Thế Nhựt
Ông Nguyễn Thế Nhựt

Chức vụ: Chuyên viên

22 Vũ Thanh Thu
Ông Vũ Thanh Thu

Chức vụ: HĐ Du lịch

23 Lê Thị Huyền Trang
Bà Lê Thị Huyền Trang

Chức vụ: HĐ Bảo tàng

24 Nguyễn Thị Kim Phượng
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Chức vụ: HĐ Thư viện

25 Phan Xuân Anh
Ông Phan Xuân Anh

Chức vụ: Cán sự (Di tích)

26 Nguyễn Thân
Ông Nguyễn Thân

Chức vụ: Cán sự ( CĐTQ)

27 Huỳnh Kim Ta
Ông Huỳnh Kim Ta

Chức vụ: Bảo bệ Di tích Địa đạo Kỳ Anh

28 Huỳnh Văn Thịnh
Ông Huỳnh Văn Thịnh

Chức vụ: Bảo vệ Đài TT-TH

29 Thái Ngọc Thảo
Ông Thái Ngọc Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

30 Huỳnh Thị Diệu
Bà Huỳnh Thị Diệu

Chức vụ: Kế toán

31 Nguyễn Hòa
Ông Nguyễn Hòa

Chức vụ: Bảo vệ Văn thánh Khổng Miếu