Trung tâm VHTT - TTTH Tam Kỳ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám đốc

2 Ngô Đức Hoàng
Ông Ngô Đức Hoàng

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Trần Thị Thanh Xuân
Bà Trần Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Võ Văn Thiên
Ông Võ Văn Thiên

Chức vụ: Phó giám đốc

5 Đoàn Quang Khải
Ông Đoàn Quang Khải

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT-HC-TH

6 Phạm Minh Tấn
Ông Phạm Minh Tấn

Chức vụ: Chuyên viên

7 Trần Thị Nam Hà
Bà Trần Thị Nam Hà

Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng, PTV

8 Nguyễn Thị Bích Liên
Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Hoàng Bin
Ông Nguyễn Hoàng Bin

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Quang Sơn
Ông Trần Quang Sơn

Chức vụ: Phóng viên

11 Lê Duy Hài
Ông Lê Duy Hài

Chức vụ: HĐ KTV

12 Lê Thị Thu
Bà Lê Thị Thu

Chức vụ: Phóng viên

13 Nguyễn Thị Tình
Bà Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Chuyên viên

14 Huỳnh Nhật Mỹ
Ông Huỳnh Nhật Mỹ

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ 56 TCV

15 Nguyễn Ngọc Thùy
Ông Nguyễn Ngọc Thùy

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ 582 PCT

16 Nguyễn Thị Huệ
Bà Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên tạp vụ

17 Trần Duy Hải
Ông Trần Duy Hải

Chức vụ: Chuyên viên, tổ trưởng

18 Nguyễn Đình Du
Ông Nguyễn Đình Du

Chức vụ: HĐ TDTT

19 Trương Thị Thu Hiền
Bà Trương Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên, giáo vụ

20 Nguyễn Nho Lạc
Ông Nguyễn Nho Lạc

Chức vụ: Chuyên viên