Trung tâm VHTT - TTTH Quế Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Văn Sáu
Ông Huỳnh Văn Sáu

Chức vụ: Giám đốc

2 Hà Thị Lan Anh
Bà Hà Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Bùi Ngọc Trai
Ông Bùi Ngọc Trai

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Võ Văn Phương
Ông Võ Văn Phương

Chức vụ: Viên chức

5 Trần Thị Minh Châu
Bà Trần Thị Minh Châu

Chức vụ: Viên chức

6 Lê Thọ Minh Tài
Ông Lê Thọ Minh Tài

Chức vụ: Viên chức

7 Phạm Duy Thái
Ông Phạm Duy Thái

Chức vụ: Viên chức

8 Lê Công Thuận
Ông Lê Công Thuận

Chức vụ: Viên chức

9 Lê Ngọc Hoàng
Ông Lê Ngọc Hoàng

Chức vụ: Viên chức

10 Đinh Xuân Hùng
Ông Đinh Xuân Hùng

Chức vụ: Viên chức

11 Trần Thị Mỹ Hằng
Bà Trần Thị Mỹ Hằng

Chức vụ: Viên chức

12 Võ Công Uân
Bà Võ Công Uân

Chức vụ: Viên chức

13 Trần Thị Thùy
Bà Trần Thị Thùy

Chức vụ: Viên chức

14 Phan Đình Long
Ông Phan Đình Long

Chức vụ: Viên chức

15 Trần Thị Kim Yến
Bà Trần Thị Kim Yến

Chức vụ: Viên chức

16 Lê Ngọc Dũng
Ông Lê Ngọc Dũng

Chức vụ: Viên chức

17 Nguyễn Xuân Vĩnh
Ông Nguyễn Xuân Vĩnh

Chức vụ: Viên chức