Trung tâm VHTT - TTTH Phước Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Văn Thực
Ông Lê Văn Thực

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Quốc Kỷ
Ông Nguyễn Quốc Kỷ

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Thị Năm
Bà Nguyễn Thị Năm

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ HC

4 Nguyễn Thị Kim Cúc
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: Đội trưởng TTLĐ

5 Phạm Văn Bình
Ông Phạm Văn Bình

Chức vụ: Đội phó TTLĐ

6 Phạm Văn Trọng Ý
Ông Phạm Văn Trọng Ý

Chức vụ: Tổ trưởng biên tập

7 Phạm Công Dụng
Ông Phạm Công Dụng

Chức vụ: Phóng viên

8 Phạm Văn Phương
Ông Phạm Văn Phương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

9 Phan Vũ Nhiên
Ông Phan Vũ Nhiên

Chức vụ: Tổ trưởng kỹ thuật

10 Trần Văn Tân
Ông Trần Văn Tân

Chức vụ: Kỹ thuật viên

11 A Lăng Thanh Thảo
Ông A Lăng Thanh Thảo

Chức vụ: Phóng viên

12 Lê Minh Phong
Ông Lê Minh Phong

Chức vụ: Kỹ thuật viên

13 Vũ Đình Thanh
Ông Vũ Đình Thanh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

14 Ing Thị Ngọc Giang
Bà Ing Thị Ngọc Giang

Chức vụ: Thư viện

15 Nguyễn Lý Thuận
Ông Nguyễn Lý Thuận

Chức vụ: Nhạc công

16 Nguyễn Thị Tịnh
Bà Nguyễn Thị Tịnh

Chức vụ: Kế toán

17 Nguyễn Văn Cầu
Ông Nguyễn Văn Cầu

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

18 Trần Thị Thu Dung
Bà Trần Thị Thu Dung

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

19 Trần Ngọc Tín
Ông Trần Ngọc Tín

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

20 Nguyễn Thị Sáu
Bà Nguyễn Thị Sáu

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng