Trung tâm VHTT - TTTH Phú Ninh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Hùng
Ông Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Huy Hoàng
Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Trần Văn Hà
Ông Trần Văn Hà

Chức vụ: Kỹ thuật đài

4 Trịnh Thị Bích Uyên
Bà Trịnh Thị Bích Uyên

Chức vụ: Phó giám đốc

5 Huỳnh Trình
Ông Huỳnh Trình

Chức vụ: Kỹ thuật đài

6 Đặng Chí Dũng
Ông Đặng Chí Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Văn Tùng
Ông Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ: Kỹ thuật đài

8 Trần Quang Vững
Ông Trần Quang Vững

Chức vụ: Kỹ thuật đài

9 Phan Hải Châu
Ông Phan Hải Châu

Chức vụ: Phóng viên

10 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Cán sự

11 Trương Thanh Linh
Ông Trương Thanh Linh

Chức vụ: Chuyên viên

12 Trần Đông Phương
Ông Trần Đông Phương

Chức vụ: Chuyên viên

13 Huỳnh Tiến Lâm
Ông Huỳnh Tiến Lâm

Chức vụ: Chuyên viên

14 Nguyễn Hoàng Kỳ
Ông Nguyễn Hoàng Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên

15 Nguyễn Đình Bin
Ông Nguyễn Đình Bin

Chức vụ: Cán sự

16 Huỳnh Thị Thuận
Bà Huỳnh Thị Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

17 Cao Thị Xuân Thành
Bà Cao Thị Xuân Thành

Chức vụ: Chuyên viên

18 Mai Thị Nhất Linh
Ông Mai Thị Nhất Linh

Chức vụ: Phóng viên

19 Nguyễn Quốc Vương
Ông Nguyễn Quốc Vương

Chức vụ: Phóng viên

20 Lê Thị Hoàng Anh
Bà Lê Thị Hoàng Anh

Chức vụ: Kế toán