Trung tâm VHTT - TTTH Núi Thành


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đinh Hiếu Trung
Ông Đinh Hiếu Trung

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Văn Trường Giang
Ông Lê Văn Trường Giang

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Lâm
Ông Nguyễn Lâm

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Nguyễn Thị Lệ Minh
Bà Nguyễn Thị Lệ Minh

Chức vụ: Phó giám đốc

5 Nguyễn Văn Phin
Ông Nguyễn Văn Phin

Chức vụ: Tổ trưởng tổ PV-BT-PTV

6 Trần Thị Ái Ly
Bà Trần Thị Ái Ly

Chức vụ: Phóng viên

7 Võ Hồng Sơn
Ông Võ Hồng Sơn

Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật

8 Lê Viết Ninh
Ông Lê Viết Ninh

Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật

9 Nguyễn Thị Kiều
Bà Nguyễn Thị Kiều

Chức vụ: Phát thanh viên

10 Cao Đức Hạnh
Ông Cao Đức Hạnh

Chức vụ: Tổ viên tổ TDTT

11 Bùi Thị Cẩm Thiên
Bà Bùi Thị Cẩm Thiên

Chức vụ: Kế toán

12 Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng

Chức vụ: Tổ viên tổ thư viện

13 Nguyễn Hữu Ngữ
Ông Nguyễn Hữu Ngữ

Chức vụ: Tổ trưởng tổ TDTT

14 Đoàn Quốc Việt
Ông Đoàn Quốc Việt

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT-HC-TH

15 Châu Ngọc Nhân
Ông Châu Ngọc Nhân

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

16 Nguyễn Thành Vinh
Ông Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

17 Tăng Thị Kim Anh
Bà Tăng Thị Kim Anh

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

18 Trần Minh Tuyên
Ông Trần Minh Tuyên

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

19 Huỳnh Thị Thanh Thảo
Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng tổ NVVH và TTLĐ

20 Trần Thị Như Nguyệt
Bà Trần Thị Như Nguyệt

Chức vụ: Tổ viên tổ thư viện