Trung tâm VHTT - TTTH Nam Trà My


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hoàng Thọ
Ông Nguyễn Hoàng Thọ

Chức vụ: Giám đốc

2 Ngô Hoàn Vũ
Ông Ngô Hoàn Vũ

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Trương Quốc Thêm
Ông Trương Quốc Thêm

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Đặng Ngọc Châu
Ông Đặng Ngọc Châu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

5 Nguyễn Nhật Ánh
Ông Nguyễn Nhật Ánh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

6 Lê Minh Trung
Ông Lê Minh Trung

Chức vụ: Kỹ thuật viên

7 Cao Thị Xuân Thương
Bà Cao Thị Xuân Thương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

8 Đoàn Văn Soạn
Ông Đoàn Văn Soạn

Chức vụ: Chuyên viên

9 Nguyễn Đình Quang Vy
Ông Nguyễn Đình Quang Vy

Chức vụ: Cán sự

10 Nguyễn Thị Thu Quyên
Bà Nguyễn Thị Thu Quyên

Chức vụ: Chuyên viên

11 Lê Thanh Minh
Ông Lê Thanh Minh

Chức vụ: Chuyên viên

12 Hồ Văn Nái
Ông Hồ Văn Nái

Chức vụ: Cán sự

13 Nguyễn Thị Bích Niệm
Bà Nguyễn Thị Bích Niệm

Chức vụ: Cán sự

14 Huỳnh Thị Tú Thanh
Bà Huỳnh Thị Tú Thanh

Chức vụ: Kế toán

15 Lê Văn Anh
Ông Lê Văn Anh

Chức vụ: Chuyên viên

16 Đặng Ngọc Phố
Ông Đặng Ngọc Phố

Chức vụ: Nhân Viên

17 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

18 Hồ Thị Hà Mây
Bà Hồ Thị Hà Mây

Chức vụ: Chuyên viên

19 Võ Thanh Bình
Ông Võ Thanh Bình

Chức vụ: Chuyên viên

20 Nguyễn Hồng Nhân
Ông Nguyễn Hồng Nhân

Chức vụ: Chuyên viên