Trung tâm VHTT - TTTH Hội An


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trương Thị Ngọc Cẩm
Bà Trương Thị Ngọc Cẩm

Chức vụ: Giám đốc

2 Nguyễn Phương Đông
Ông Nguyễn Phương Đông

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Lê Thị Hiền
Bà Lê Thị Hiền

Chức vụ: Trưởng Đài TT-TH

4 Lê Thị Sơn Ca
Bà Lê Thị Sơn Ca

Chức vụ: Phó BP HC-TH

5 Thái Văn Anh
Ông Thái Văn Anh

Chức vụ: Phó Đài TT-TH

6 Phùng Thị Mỹ Lệ
Bà Phùng Thị Mỹ Lệ

Chức vụ: PV, VP

7 Huỳnh Quốc Hải
Ông Huỳnh Quốc Hải

Chức vụ: PV,BTV,PTV

8 Mai Thanh Sơn
Ông Mai Thanh Sơn

Chức vụ: NV Website

9 Trần Nguyễn Minh Vũ
Ông Trần Nguyễn Minh Vũ

Chức vụ: NV Kỹ thuật

10 Trương Minh Anh
Ông Trương Minh Anh

Chức vụ: NV Kỹ thuật

11 Đỗ Văn Huấn
Ông Đỗ Văn Huấn

Chức vụ: PV,BTV,PTV

12 Đỗ Phú Toàn
Ông Đỗ Phú Toàn

Chức vụ: NV Kỹ thuật

13 Phan Văn Sơn
Ông Phan Văn Sơn

Chức vụ: PV,BTV,PTV