Trung tâm VHTT - TTTH Đông Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Văn Quý Thành
Ông Văn Quý Thành

Chức vụ: Giám đốc

2 Bríu Thị Thanh Nữ
Bà Bríu Thị Thanh Nữ

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Đoàn Lá
Ông Đoàn Lá

Chức vụ: Cán sự

4 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

5 Đinh Thị Hiền
Bà Đinh Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Ngọc Vy
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy

Chức vụ: Chuyên viên

7 Đinh Văn Kiên
Ông Đinh Văn Kiên

Chức vụ: Chuyên viên

8 Zơ Râm Va Ra
Ông Zơ Râm Va Ra

Chức vụ: Cán sự

9 A Ting Hàn
Ông A Ting Hàn

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Xuân Bé
Ông Trần Xuân Bé

Chức vụ: Cán sự

11 Clâu Bích
Ông Clâu Bích

Chức vụ: Cán sự

12 ATing Đóc
Ông ATing Đóc

Chức vụ: Chuyên viên

13 Alăng Tiến
Bà Alăng Tiến

Chức vụ: Nhân Viên

14 Phạm Bá Ngọc
Ông Phạm Bá Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

15 Đoàn Cư
Ông Đoàn Cư

Chức vụ: Nhân Viên

16 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Văn Trung
Ông Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Cán sự

18 Nguyễn Anh Hùng
Ông Nguyễn Anh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên