Trung tâm VHTT - TTTH Điện Bàn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Dũng
Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ: Giám đốc

2 Đỗ Phát
Ông Đỗ Phát

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Phạm Lộc
Ông Phạm Lộc

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Đỗ Thị Huyền Chi
Bà Đỗ Thị Huyền Chi

Chức vụ: Phóng viên

5 Hồ Tấn Quốc
Ông Hồ Tấn Quốc

Chức vụ: Kỹ thuật

6 Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí Thành

Chức vụ: Chuyên viên

7 Đỗ Lê Thu Hằng
Bà Đỗ Lê Thu Hằng

Chức vụ: Phóng viên

8 Lê Thị Hồng
Bà Lê Thị Hồng

Chức vụ: Kế toán

9 Phan Thị Thái Hoa
Bà Phan Thị Thái Hoa

Chức vụ: Phó giám đốc

10 Trần Ngọc Đức
Ông Trần Ngọc Đức

Chức vụ: Phóng viên

11 Nguyễn Tuấn Linh
Ông Nguyễn Tuấn Linh

Chức vụ: Chuyên viên

12 Nguyễn Trung Kiên
Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: TTV

13 Võ Thị Hà
Bà Võ Thị Hà

Chức vụ: Chuyên viên

14 Nguyễn Thị Bích Thủy
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

15 Ông Thị Minh Hiếu
Bà Ông Thị Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

16 Trần Văn Binh
Ông Trần Văn Binh

Chức vụ: Chuyên viên

17 Nguyễn Phương Trang
Bà Nguyễn Phương Trang

Chức vụ: Kế toán

18 Phan Thị Thanh Dung
Bà Phan Thị Thanh Dung

Chức vụ: Nhân Viên

19 Trần Thị Minh Xuân
Bà Trần Thị Minh Xuân

Chức vụ: Nhân Viên

20 Nguyễn Đình Hà
Ông Nguyễn Đình Hà

Chức vụ: Nhân Viên