Trung tâm VHTT - TTTH Đại Lộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Vân Trình
Ông Phan Vân Trình

Chức vụ: Giám đốc

2 Lê Ngọc Cường
Ông Lê Ngọc Cường

Chức vụ: Phó giám đốc

3 Nguyễn Hữu Tôn
Ông Nguyễn Hữu Tôn

Chức vụ: Phó giám đốc

4 Nguyễn Văn Tuấn
Ông Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó giám đốc

5 Phạm Văn Sê
Ông Phạm Văn Sê

Chức vụ: Phó giám đốc

6 Hứa Viết Tấn
Ông Hứa Viết Tấn

Chức vụ: Viên chức

7 Trà Quang Luận
Ông Trà Quang Luận

Chức vụ: Viên chức

8 Nguyễn Hữu Thắng
Ông Nguyễn Hữu Thắng

Chức vụ: Viên chức

9 Mai Xuân Trinh
Bà Mai Xuân Trinh

Chức vụ: Viên chức

10 Huỳnh Thị Bích Nhân
Bà Huỳnh Thị Bích Nhân

Chức vụ: Viên chức

11 Đặng Quốc Hoà
Ông Đặng Quốc Hoà

Chức vụ: Viên chức

12 Võ Ngọc Tân
Ông Võ Ngọc Tân

Chức vụ: Viên chức

13 Trương Hoàng Giáp
Ông Trương Hoàng Giáp

Chức vụ: Viên chức

14 Lê Thị Thanh Tâm
Bà Lê Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Viên chức

15 Nguyễn Thị Bảo Hoàng
Bà Nguyễn Thị Bảo Hoàng

Chức vụ: Viên chức

16 Mai Thị Thuận
Bà Mai Thị Thuận

Chức vụ: Viên chức

17 Nguyễn Lê Đình Khánh
Ông Nguyễn Lê Đình Khánh

Chức vụ: Viên chức

18 Trần Thị Bích Liễu
Bà Trần Thị Bích Liễu

Chức vụ: Chuyên viên

19 Nguyễn Nhật Duy
Ông Nguyễn Nhật Duy

Chức vụ: Chuyên viên