Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
161 Đinh Hiếu Trung
Ông Đinh Hiếu Trung

Chức vụ: Giám đốc

162 Lê Văn Trường Giang
Ông Lê Văn Trường Giang

Chức vụ: Phó giám đốc

163 Nguyễn Lâm
Ông Nguyễn Lâm

Chức vụ: Phó giám đốc

164 Nguyễn Thị Lệ Minh
Bà Nguyễn Thị Lệ Minh

Chức vụ: Phó giám đốc

165 Nguyễn Văn Phin
Ông Nguyễn Văn Phin

Chức vụ: Tổ trưởng tổ PV-BT-PTV

166 Trần Thị Ái Ly
Bà Trần Thị Ái Ly

Chức vụ: Phóng viên

167 Võ Hồng Sơn
Ông Võ Hồng Sơn

Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật

168 Lê Viết Ninh
Ông Lê Viết Ninh

Chức vụ: Chuyên viên kỹ thuật

169 Nguyễn Thị Kiều
Bà Nguyễn Thị Kiều

Chức vụ: Phát thanh viên

170 Cao Đức Hạnh
Ông Cao Đức Hạnh

Chức vụ: Tổ viên tổ TDTT

171 Bùi Thị Cẩm Thiên
Bà Bùi Thị Cẩm Thiên

Chức vụ: Kế toán

172 Trần Minh Dũng
Ông Trần Minh Dũng

Chức vụ: Tổ viên tổ thư viện

173 Nguyễn Hữu Ngữ
Ông Nguyễn Hữu Ngữ

Chức vụ: Tổ trưởng tổ TDTT

174 Đoàn Quốc Việt
Ông Đoàn Quốc Việt

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT-HC-TH

175 Châu Ngọc Nhân
Ông Châu Ngọc Nhân

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

176 Nguyễn Thành Vinh
Ông Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

177 Tăng Thị Kim Anh
Bà Tăng Thị Kim Anh

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

178 Trần Minh Tuyên
Ông Trần Minh Tuyên

Chức vụ: Tổ viên tổ NVVH và TTLĐ

179 Huỳnh Thị Thanh Thảo
Bà Huỳnh Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Tổ trưởng tổ NVVH và TTLĐ

180 Trần Thị Như Nguyệt
Bà Trần Thị Như Nguyệt

Chức vụ: Tổ viên tổ thư viện