Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Đinh Thị Hiền
Bà Đinh Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

82 Nguyễn Thị Ngọc Vy
Bà Nguyễn Thị Ngọc Vy

Chức vụ: Chuyên viên

83 Đinh Văn Kiên
Ông Đinh Văn Kiên

Chức vụ: Chuyên viên

84 Zơ Râm Va Ra
Ông Zơ Râm Va Ra

Chức vụ: Cán sự

85 A Ting Hàn
Ông A Ting Hàn

Chức vụ: Chuyên viên

86 Trần Xuân Bé
Ông Trần Xuân Bé

Chức vụ: Cán sự

87 Clâu Bích
Ông Clâu Bích

Chức vụ: Cán sự

88 ATing Đóc
Ông ATing Đóc

Chức vụ: Chuyên viên

89 Alăng Tiến
Bà Alăng Tiến

Chức vụ: Nhân Viên

90 Phạm Bá Ngọc
Ông Phạm Bá Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

91 Đoàn Cư
Ông Đoàn Cư

Chức vụ: Nhân Viên

92 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

93 Nguyễn Văn Trung
Ông Nguyễn Văn Trung

Chức vụ: Cán sự

94 Nguyễn Anh Hùng
Ông Nguyễn Anh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

95 Bùi Minh Diệu
Ông Bùi Minh Diệu

Chức vụ: Giám đốc

96 Trần Văn Thơ
Ông Trần Văn Thơ

Chức vụ: Phó giám đốc

97 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Đội trưởng đội TTLĐ

98 Trương Đức Trí
Ông Trương Đức Trí

Chức vụ: Tổ trưởng tổ thể thao

99 Nguyễn Thị Mỹ Dung
Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chức vụ: Nhân Viên

100 Nguyễn Thị Tuyết Mai
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Chức vụ: Nhân Viên