Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Hồ Tấn Quốc
Ông Hồ Tấn Quốc

Chức vụ: Kỹ thuật

62 Nguyễn Chí Thành
Ông Nguyễn Chí Thành

Chức vụ: Chuyên viên

63 Đỗ Lê Thu Hằng
Bà Đỗ Lê Thu Hằng

Chức vụ: Phóng viên

64 Lê Thị Hồng
Bà Lê Thị Hồng

Chức vụ: Kế toán

65 Phan Thị Thái Hoa
Bà Phan Thị Thái Hoa

Chức vụ: Phó giám đốc

66 Trần Ngọc Đức
Ông Trần Ngọc Đức

Chức vụ: Phóng viên

67 Nguyễn Tuấn Linh
Ông Nguyễn Tuấn Linh

Chức vụ: Chuyên viên

68 Nguyễn Trung Kiên
Ông Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: TTV

69 Võ Thị Hà
Bà Võ Thị Hà

Chức vụ: Chuyên viên

70 Nguyễn Thị Bích Thủy
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

71 Ông Thị Minh Hiếu
Bà Ông Thị Minh Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

72 Trần Văn Binh
Ông Trần Văn Binh

Chức vụ: Chuyên viên

73 Nguyễn Phương Trang
Bà Nguyễn Phương Trang

Chức vụ: Kế toán

74 Phan Thị Thanh Dung
Bà Phan Thị Thanh Dung

Chức vụ: Nhân Viên

75 Trần Thị Minh Xuân
Bà Trần Thị Minh Xuân

Chức vụ: Nhân Viên

76 Nguyễn Đình Hà
Ông Nguyễn Đình Hà

Chức vụ: Nhân Viên

77 Văn Quý Thành
Ông Văn Quý Thành

Chức vụ: Giám đốc

78 Bríu Thị Thanh Nữ
Bà Bríu Thị Thanh Nữ

Chức vụ: Phó giám đốc

79 Đoàn Lá
Ông Đoàn Lá

Chức vụ: Cán sự

80 Nguyễn Thị Thảo
Bà Nguyễn Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên