Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
341 Lê Thị Tố Quyên
Bà Lê Thị Tố Quyên

Chức vụ: Kế toán

342 Lê Thị Trường
Bà Lê Thị Trường

Chức vụ: Chuyên viên

343 Nguyễn Thị Sang Thu
Bà Nguyễn Thị Sang Thu

Chức vụ: Viên chức

344 Dũ Văn Châu
Ông Dũ Văn Châu

Chức vụ: ATAS-Lái xe

345 Trần Mạnh Tín
Ông Trần Mạnh Tín

Chức vụ: Viên chức

346 Dương Đình Ngạt
Ông Dương Đình Ngạt

Chức vụ: Viên chức

347 Võ Thành Sỹ
Ông Võ Thành Sỹ

Chức vụ: Viên chức

348 Nguyễn Nguyên Sa
Ông Nguyễn Nguyên Sa

Chức vụ: Chuyên viên

349 Võ Hoàng Phương
Ông Võ Hoàng Phương

Chức vụ: Bảo vệ

350 Đặng Ngọc Thủy
Ông Đặng Ngọc Thủy

Chức vụ: Bảo vệ

351 Hà Phước Nhâm
Ông Hà Phước Nhâm

Chức vụ: Bảo vệ

352 Trình Xuân Hưng
Ông Trình Xuân Hưng

Chức vụ: Bảo vệ

353 Vũ Trung Vân
Ông Vũ Trung Vân

Chức vụ: Chuyên viên