Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
281 Nguyễn Trung Thực
Ông Nguyễn Trung Thực

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

282 Phan Ngọc Diệu Linh
Bà Phan Ngọc Diệu Linh

Chức vụ: Viên chức

283 Võ Hưng Anh
Ông Võ Hưng Anh

Chức vụ: Viên chức

284 Phan Huỳnh Hải
Ông Phan Huỳnh Hải

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

285 Trần Thị Ánh Hồng
Bà Trần Thị Ánh Hồng

Chức vụ: Viên chức

286 Lê Văn Tư
Ông Lê Văn Tư

Chức vụ: Viên chức

287 Trần Hữu Lợi
Ông Trần Hữu Lợi

Chức vụ: Viên chức

288 Nguyễn Đào Hoàng Ánh
Bà Nguyễn Đào Hoàng Ánh

Chức vụ: Viên chức

289 Hồ Xuân Trung
Ông Hồ Xuân Trung

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

290 Nguyễn Công Lực
Ông Nguyễn Công Lực

Chức vụ: Viên chức

291 Phan Anh Khoa
Ông Phan Anh Khoa

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

292 Nguyễn Thị Yên
Bà Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

293 Lê Viết Phúc
Ông Lê Viết Phúc

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

294 Huỳnh Thị Định
Bà Huỳnh Thị Định

Chức vụ: Nhân Viên

295 Nguyễn Tấn Lạc
Ông Nguyễn Tấn Lạc

Chức vụ: Giám đốc

296 Nguyễn Quang Hiền
Ông Nguyễn Quang Hiền

Chức vụ: Phó giám đốc

297 Nguyễn Phước Kỳ
Ông Nguyễn Phước Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên

298 Đặng Thanh Việt
Ông Đặng Thanh Việt

Chức vụ: Nhân Viên

299 Hà Minh Thông
Ông Hà Minh Thông

Chức vụ: Chuyên viên

300 Nguyễn Thị Thu Phương
Bà Nguyễn Thị Thu Phương

Chức vụ: Cán sự