Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
261 Trần Duy Hải
Ông Trần Duy Hải

Chức vụ: Chuyên viên, tổ trưởng

262 Nguyễn Đình Du
Ông Nguyễn Đình Du

Chức vụ: HĐ TDTT

263 Trương Thị Thu Hiền
Bà Trương Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên, giáo vụ

264 Nguyễn Nho Lạc
Ông Nguyễn Nho Lạc

Chức vụ: Chuyên viên

265 Nguyễn Thế Nhựt
Ông Nguyễn Thế Nhựt

Chức vụ: Chuyên viên

266 Vũ Thanh Thu
Ông Vũ Thanh Thu

Chức vụ: HĐ Du lịch

267 Lê Thị Huyền Trang
Bà Lê Thị Huyền Trang

Chức vụ: HĐ Bảo tàng

268 Nguyễn Thị Kim Phượng
Bà Nguyễn Thị Kim Phượng

Chức vụ: HĐ Thư viện

269 Phan Xuân Anh
Ông Phan Xuân Anh

Chức vụ: Cán sự (Di tích)

270 Nguyễn Thân
Ông Nguyễn Thân

Chức vụ: Cán sự ( CĐTQ)

271 Huỳnh Kim Ta
Ông Huỳnh Kim Ta

Chức vụ: Bảo bệ Di tích Địa đạo Kỳ Anh

272 Huỳnh Văn Thịnh
Ông Huỳnh Văn Thịnh

Chức vụ: Bảo vệ Đài TT-TH

273 Thái Ngọc Thảo
Ông Thái Ngọc Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

274 Huỳnh Thị Diệu
Bà Huỳnh Thị Diệu

Chức vụ: Kế toán

275 Nguyễn Hòa
Ông Nguyễn Hòa

Chức vụ: Bảo vệ Văn thánh Khổng Miếu

276 Phạm Văn Anh
Ông Phạm Văn Anh

Chức vụ: Giám đốc

277 Võ Thành Châu
Ông Võ Thành Châu

Chức vụ: Phó giám đốc

278 Trương Thị Thúy Ưu
Bà Trương Thị Thúy Ưu

Chức vụ: Viên chức

279 Đặng Minh Tân
Ông Đặng Minh Tân

Chức vụ: Viên chức

280 Nguyễn Thị Giang Biên
Bà Nguyễn Thị Giang Biên

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng