Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
241 Phan Đình Long
Ông Phan Đình Long

Chức vụ: Viên chức

242 Trần Thị Kim Yến
Bà Trần Thị Kim Yến

Chức vụ: Viên chức

243 Lê Ngọc Dũng
Ông Lê Ngọc Dũng

Chức vụ: Viên chức

244 Nguyễn Xuân Vĩnh
Ông Nguyễn Xuân Vĩnh

Chức vụ: Viên chức

245 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Giám đốc

246 Ngô Đức Hoàng
Ông Ngô Đức Hoàng

Chức vụ: Phó giám đốc

247 Trần Thị Thanh Xuân
Bà Trần Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Phó giám đốc

248 Võ Văn Thiên
Ông Võ Văn Thiên

Chức vụ: Phó giám đốc

249 Đoàn Quang Khải
Ông Đoàn Quang Khải

Chức vụ: Tổ trưởng tổ KT-HC-TH

250 Phạm Minh Tấn
Ông Phạm Minh Tấn

Chức vụ: Chuyên viên

251 Trần Thị Nam Hà
Bà Trần Thị Nam Hà

Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng, PTV

252 Nguyễn Thị Bích Liên
Bà Nguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên

253 Nguyễn Hoàng Bin
Ông Nguyễn Hoàng Bin

Chức vụ: Chuyên viên

254 Trần Quang Sơn
Ông Trần Quang Sơn

Chức vụ: Phóng viên

255 Lê Duy Hài
Ông Lê Duy Hài

Chức vụ: HĐ KTV

256 Lê Thị Thu
Bà Lê Thị Thu

Chức vụ: Phóng viên

257 Nguyễn Thị Tình
Bà Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Chuyên viên

258 Huỳnh Nhật Mỹ
Ông Huỳnh Nhật Mỹ

Chức vụ: Nhân viên Bảo vệ 56 TCV

259 Nguyễn Ngọc Thùy
Ông Nguyễn Ngọc Thùy

Chức vụ: Nhân viên bảo vệ 582 PCT

260 Nguyễn Thị Huệ
Bà Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên tạp vụ