Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
221 Trần Thanh Bằng
Ông Trần Thanh Bằng

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

222 Nguyễn Công Sơn
Ông Nguyễn Công Sơn

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

223 Lê Văn Tiến
Ông Lê Văn Tiến

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

224 Nguyễn Tuấn Minh
Ông Nguyễn Tuấn Minh

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

225 Nguyễn Tuấn Minh
Ông Nguyễn Tuấn Minh

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

226 Lê Văn Thơ
Ông Lê Văn Thơ

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

227 Đỗ Thị Thu Hiền
Bà Đỗ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Văn thư

228 Huỳnh Văn Sáu
Ông Huỳnh Văn Sáu

Chức vụ: Giám đốc

229 Hà Thị Lan Anh
Bà Hà Thị Lan Anh

Chức vụ: Phó giám đốc

230 Bùi Ngọc Trai
Ông Bùi Ngọc Trai

Chức vụ: Phó giám đốc

231 Võ Văn Phương
Ông Võ Văn Phương

Chức vụ: Viên chức

232 Trần Thị Minh Châu
Bà Trần Thị Minh Châu

Chức vụ: Viên chức

233 Lê Thọ Minh Tài
Ông Lê Thọ Minh Tài

Chức vụ: Viên chức

234 Phạm Duy Thái
Ông Phạm Duy Thái

Chức vụ: Viên chức

235 Lê Công Thuận
Ông Lê Công Thuận

Chức vụ: Viên chức

236 Lê Ngọc Hoàng
Ông Lê Ngọc Hoàng

Chức vụ: Viên chức

237 Đinh Xuân Hùng
Ông Đinh Xuân Hùng

Chức vụ: Viên chức

238 Trần Thị Mỹ Hằng
Bà Trần Thị Mỹ Hằng

Chức vụ: Viên chức

239 Võ Công Uân
Bà Võ Công Uân

Chức vụ: Viên chức

240 Trần Thị Thùy
Bà Trần Thị Thùy

Chức vụ: Viên chức