Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
201 Lê Văn Thực
Ông Lê Văn Thực

Chức vụ: Giám đốc

202 Nguyễn Quốc Kỷ
Ông Nguyễn Quốc Kỷ

Chức vụ: Phó giám đốc

203 Nguyễn Thị Năm
Bà Nguyễn Thị Năm

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ HC

204 Nguyễn Thị Kim Cúc
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc

Chức vụ: Đội trưởng TTLĐ

205 Phạm Văn Bình
Ông Phạm Văn Bình

Chức vụ: Đội phó TTLĐ

206 Phạm Văn Trọng Ý
Ông Phạm Văn Trọng Ý

Chức vụ: Tổ trưởng biên tập

207 Phạm Công Dụng
Ông Phạm Công Dụng

Chức vụ: Phóng viên

208 Phạm Văn Phương
Ông Phạm Văn Phương

Chức vụ: Kỹ thuật viên

209 Phan Vũ Nhiên
Ông Phan Vũ Nhiên

Chức vụ: Tổ trưởng kỹ thuật

210 Trần Văn Tân
Ông Trần Văn Tân

Chức vụ: Kỹ thuật viên

211 A Lăng Thanh Thảo
Ông A Lăng Thanh Thảo

Chức vụ: Phóng viên

212 Lê Minh Phong
Ông Lê Minh Phong

Chức vụ: Kỹ thuật viên

213 Vũ Đình Thanh
Ông Vũ Đình Thanh

Chức vụ: Kỹ thuật viên

214 Ing Thị Ngọc Giang
Bà Ing Thị Ngọc Giang

Chức vụ: Thư viện

215 Nguyễn Lý Thuận
Ông Nguyễn Lý Thuận

Chức vụ: Nhạc công

216 Nguyễn Thị Tịnh
Bà Nguyễn Thị Tịnh

Chức vụ: Kế toán

217 Nguyễn Văn Cầu
Ông Nguyễn Văn Cầu

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

218 Trần Thị Thu Dung
Bà Trần Thị Thu Dung

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

219 Trần Ngọc Tín
Ông Trần Ngọc Tín

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

220 Nguyễn Thị Sáu
Bà Nguyễn Thị Sáu

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng