Trung tâm VHTT - TTTH Huyện, Thị xã, Thành phố


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
181 Nguyễn Văn Hùng
Ông Nguyễn Văn Hùng

Chức vụ: Giám đốc

182 Nguyễn Huy Hoàng
Ông Nguyễn Huy Hoàng

Chức vụ: Phó giám đốc

183 Trần Văn Hà
Ông Trần Văn Hà

Chức vụ: Kỹ thuật đài

184 Trịnh Thị Bích Uyên
Bà Trịnh Thị Bích Uyên

Chức vụ: Phó giám đốc

185 Huỳnh Trình
Ông Huỳnh Trình

Chức vụ: Kỹ thuật đài

186 Đặng Chí Dũng
Ông Đặng Chí Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

187 Nguyễn Văn Tùng
Ông Nguyễn Văn Tùng

Chức vụ: Kỹ thuật đài

188 Trần Quang Vững
Ông Trần Quang Vững

Chức vụ: Kỹ thuật đài

189 Phan Hải Châu
Ông Phan Hải Châu

Chức vụ: Phóng viên

190 Võ Văn Hùng
Ông Võ Văn Hùng

Chức vụ: Cán sự

191 Trương Thanh Linh
Ông Trương Thanh Linh

Chức vụ: Chuyên viên

192 Trần Đông Phương
Ông Trần Đông Phương

Chức vụ: Chuyên viên

193 Huỳnh Tiến Lâm
Ông Huỳnh Tiến Lâm

Chức vụ: Chuyên viên

194 Nguyễn Hoàng Kỳ
Ông Nguyễn Hoàng Kỳ

Chức vụ: Chuyên viên

195 Nguyễn Đình Bin
Ông Nguyễn Đình Bin

Chức vụ: Cán sự

196 Huỳnh Thị Thuận
Bà Huỳnh Thị Thuận

Chức vụ: Chuyên viên

197 Cao Thị Xuân Thành
Bà Cao Thị Xuân Thành

Chức vụ: Chuyên viên

198 Mai Thị Nhất Linh
Ông Mai Thị Nhất Linh

Chức vụ: Phóng viên

199 Nguyễn Quốc Vương
Ông Nguyễn Quốc Vương

Chức vụ: Phóng viên

200 Lê Thị Hoàng Anh
Bà Lê Thị Hoàng Anh

Chức vụ: Kế toán